Custom Search
Üyelik Girişi
Site Menüsü
R
OSMANLICA DERSLERİ
Takvim
Site Haritası

SINAVLARDA GÖREV ALANLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK

ADAYLARIN VE SINAV GÖREVLİLERİNİN SINAV BİNALARINA GİRİŞ KOŞULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
870 defa okundu.


26 Eylül 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 28423
YÖNETMELİK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:
ADAYLARIN VE SINAV GÖREVLİLERİNİN SINAV BİNALARINA
GİRİŞ KOŞULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda, adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Başkanlıkça yapılan sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirmelere hak kazanmak amacıyla başvuran kişiyi,
b) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,
c) Başkanlık, ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ç) Görev belgesi: Sınavlarda sınav görevlilerinin kimlik bilgileri, sınav bilgilerini ve görevli oldukları sınav yerlerini gösteren, görevli işlemleri sisteminden (GİS) alınan sınav yeri görev belgesini,
d) Güvenlik görevlileri: Protokol ile sayıları ve çalışma usul ve esasları belirlenen genel kolluk görevlileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik görevlilerini (bina güvenlik görevlisi, güvenlik amiri, güvenlik koordinatörü, il ve merkez güvenlik kurulu üyesi),
e) İl/Bölge Sınav Koordinasyon Kurulu: İlgili Sınav Merkezinde ÖSYM tarafından belirlenen rektörün başkanlığında koordinatör ve millî eğitim müdürü, ihtiyaç hâlinde il emniyet müdürü veya görevlendirdiği yardımcısı, sorumluluk bölgesi itibarıyla il jandarma komutanı veya görevlendirdiği temsilcisinin katılımıyla oluşturulan kurulu,
f) Kimlik kartı: Nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi olan pasaport ile bu belgelerin dışında sınavın ve sınav yapılacak merkezin özelliğine göre gerektiğinde ÖSYM tarafından geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilebilecek belgeleri,
g) ÖSYM temsilcisi: Sınavlarda Başkanlık tarafından görevlendirilen temsilciyi,
ğ) Özel güvenlik görevlileri: 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarıncaçalıştırılan özel güvenlik görevlilerini,
h) Sınav: ÖSYM tarafından yapılan sınavları,
ı) Sınav binası: Sınav merkezlerinde sınav yapılan binayı,
i) Sınav görevlileri: Sınavlarda görev alan sınav koordinatörü, sınav yürütme komisyonu üyeleri, bina sınav sorumlusu ve yardımcısı, bina yöneticisi, salon başkanı, gözetmen, engelli görevlisi, sınav evrakı koruma görevlisi, sınav evrakı nakil görevlisi, gözlemci ve görevli diğer personeli,
j) Sınav Koordinasyon Kurulu: ÖSYM Başkanı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulan kurulu,
k) Sınav merkezi: Yurt içi ve yurt dışında merkezi sistemle sınav yapılan merkezleri,
l) Sınava giriş belgesi: Sınavlarda, adayın T.C. kimlik numarası/yabancı uyruklular için verilen kimlik numarasıve şifresini kullanarak aday işlemleri sisteminden (AİS) edindiği, üzerinde resmi, kimlik bilgileri, sınav bilgileri, sınava giriş yeri bilgileri olan giriş belgesini,
m) Sistem: ÖSYM tarafından adaylar, görevliler ve sınavlarla ilgili işletilen AİS, GİS ve benzeri bilişim sistemlerini,
n) Yönetim Kurulu: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Güvenliği ve Sınava İlişkin Usul ve Esaslar
Sınav koordinasyon kurulu
MADDE 4 (1) ÖSYM tarafından belirlenen sınavlarda sınav tarihinden en az üç gün önce Sınav Koordinasyon Kurulu/İl-Bölge Sınav Koordinasyon Kurulu toplanır. Kurullar merkezde ve/veya sınav merkezlerinde sınav öncesi, sınav esnası ve sonrası, sınav yapılacak binalar ve çevresi ile il içi güzergâh ve saklama merkezlerinde alınacak tedbirleri görüşür. İlgili kurumların yapacağı görevler belirlenir. Kurul, sınavların güvenliğini ve koordinasyonunun sağlanması, ÖSYM tarafından yapılan düzenlemelere yönelik tedbirler alınması, sınavın denetlenmesi, uygulanması, sınavın tüm aşamalarının kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sınavdan sonra evrakın güvenli bir şekilde ÖSYM’ye ulaştırılması, sınavların gizlilik ve güven içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
Sınava girişte gerekli belgeler
MADDE 5 (1) Adaylar Başkanlıkça yapılan sınavlara; kimlik kartı ve adaylar tarafından ÖSYM sisteminden alınan ve/veya Başkanlıkça adaylara gönderilen sınava giriş ve kimlik belgesi ile girerler. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmez.
(2) Zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve yaşları nedeniyle nüfus cüzdanlarında fotoğraf bulunmayan belirli yaşı ikmal etmeyen askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, kimlik kartı olarak kabul edilebilir.
(3) Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ve benzeri belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri olarak kabul edilmez.
(4) Yurt dışında yapılan sınavlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bir ve ikinci fıkrada belirtilen kimlik belgeleri kabul edilir. Başka bir ülkenin vatandaşları için de o ülkeye ait pasaport veya nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi kimlik belgesi sınavlara girişte geçerli kimlik kartı olarak kabul edilebilir.
(5) Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir veya karar olmasına ve hangi meslek grubuna dahil olup olmadığına bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldığı binaya girme hakkına sahip olan tüm görevlilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir.
(6) Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimliklerini ibraz etmekle yükümlüdür.
Sınavın güvenliği
MADDE 6 (1) Başkanlıkça yapılan sınavlarda sınav evrakının; basımı, sınav merkezlerine şehirlerarasıve/veya şehir içi nakli, saklanması, sınav sonrası sınav evrakının tekrar Başkanlıkça belirlenen mekanlara getirilmesinde güvenliğin sağlanması, binalarda, salonlarda, saklama merkezlerinde ve matbaada görev yapacak bina güvenlik görevlileri, güvenlik amirleri, güvenlik koordinatörleri ile diğer güvenlik, nakil güvenlik ve koruma görevlilerinin sayılarının belirlenmesi, sınav yapılan binalarda güvenlik tedbirlerinin alınması ve bu kapsamda görevlendirilen kolluk görevlilerine sınav ücretinin ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile ÖSYM arasında imzalanacak protokol ile belirlenir.
(2) Başkanlık sınavın türü, niteliği ve aday sayısını esas alarak sınav öncesinde sınavda kullanılacak güvenlik görevlilerinin sayısını artırıp azaltabilir.
Sınav binaları ve çevresinin sınav öncesi kontrolü
MADDE 7 (1) Başkanlık ve sınav koordinatörleri sınav öncesi ve sınav esnasında binalar ve salonlarda sınavların gizliliği ve güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alır. Sınavdan önceki günlerde, binalar ve salonlar sınava hazır hale getirilir.
(2) Bina sınav sorumlusunun koordinasyonunda sınav günü binaların içi ve çevresi bina yöneticisi ve güvenlik görevlileri tarafından arama yapılarak kontrol edilir. Bina içinde bulunan her türlü cep telefonu ve kablosuz iletişim aracısınav güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde etkisiz hale getirilir.
Bina giriş güvenliği
MADDE 8 (1) Protokol’de ve ÖSYM tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen yazılarda yer alan esaslar uyarınca belirtilen sayıda erkek ve kadın güvenlik görevlisi sınavın başlama saatinden iki saat önce sınav yapılan bina girişlerinde hazır bulunur.
(2) Bina sınav sorumlusunun koordinasyonunda, güvenlik görevlisi ile bina yöneticisi, bina içerisinde veçevresinde sınav öncesi binaya yerleştirilme şüphesi olan yasak maddeler ve elektronik cihazlarla ilgili gerekli güvenlik aramalarını yapar ve müşterek tutanak düzenler. Bu tutanak Sınav Koordinatörlüğüne verilir.
(3) Adayların sınav yapılacak binalara alınmalarından en az 15 dakika önce bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, kolluk personeli ile sınavda görev alan diğer görevlilerle sınavda uygulanacak prosedürlerle ilgili toplantı yapılır. Bu toplantılara ÖSYM temsilcileri de katılabilir.
(4) Sınav başlamadan en az iki saat önce kapı girişlerinde tüm görevlilerin üst ve eşya araması yapılır.
(5) Sınav binalarına Başkanlıkça belirlenen süreler içerisinde adaylar ve görevlilerden başka kimse giremez. Üst ve eşya araması yapılmadan hiç kimse içeri alınamaz. Yanlışlıkla içeri girmiş olanların üst ve eşya araması yapılarak güvenlik görevlileri nezaretinde dışarı çıkarılır.
(6) Binalara hiçbir şekilde emanet eşya alınmaz.
(7) Girişlerde zorluk çıkaran adaylar ve görevliler ile kolluk görevlileri arasında oluşabilecek ihtilaflarda, kolluk görevlileri tartışmaya girmeden bina sınav sorumlusunu durumdan haberdar eder, tutanak tutularak gerekli işlem yapılır.
(8) Bina güvenlik görevlileri sınav evrakı şehir içi nakil aracına teslim edilinceye kadar görev yerinden ayrılmaz. Ancak bina sınav sorumlusunun talebi halinde telsiz ve cep telefonlarını bina sınav sorumlusuna vermek koşulu ile koridorlarda güvenlik tedbiri almak ve bina çevresinin kontrolünü sağlamak amacıyla görev yerinden ayrılabilirler.
Görevlilerin sınav binasına girişleri
MADDE 9 (1) Sınav görevlilerinin sınav binalarına girişleriyle ilgili aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:
a) Sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girişte güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya teknik cihazlarla aranır.
b) Sınav görevlileri sınav binasına girişlerinde özel kimlik kartları ile sınav görev belgelerini sınav günüyanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere ibraz etmek, görevlendirme belgelerini de sınav süresince görünür birşekilde yakalarında bulundurmak zorundadır.
c) Sınav süresince, sınav binasında bina sınav sorumlusu ve bina güvenlik görevlileri dışında hiç kimsede cep telefonu ve iletişim aracı bulunamaz. Görevlilerin, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlüelektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez.
ç) ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı yasaklanmamış görevliler hariç sınav görevlileri sınav bitene kadar sınav salonundan dışarı çıkamazlar.
Adayların sınav binasına girişleri
MADDE 10 (1) Adayların sınav binalarına girişlerinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:
a) Adaylar, sınav salonlarına sınav görevlilerinden önce alınamaz, sınav görevlilerinden önce salona alınmış aday varsa sınav görevlileri tarafından salon dışına çıkarılır.
b) Adaylar ÖSYM tarafından belirlenen sınav binaları ve salonları dışında başka bir yerde sınava alınamaz. Sınav görevlileri adayların sınava gireceği binalar ve salonlar ile ilgili Başkanlığın izni olmaksızın değişiklik yapamaz.
c) Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle ve/veya teknik cihazlarla aranılarak, güvenlik görevlilerince ve/veya sınav görevlilerince istenen belgeler kontrol edilerek alınır.
ç) Adaylar, sınava girebilmek için kimlik kartını ve sınava giriş belgesini veya sınavların türü ve özelliğine göreÖSYM tarafından istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Kendisini tanıtıcı kimlik kartı ve sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav binasına alınamaz ve sınava giremezler. Her ne suretle olursa olsun sınava alınmış olsa bile kimlik kartı ve sınava giriş belgesi yanında olmadığı tespit edilen adayların sınavı Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.
d) Sınav binalarında adayların yanlarında sadece sınava giriş belgeleri, kimlik kartları ve Başkanlık kararıyla sınav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar bulunabilir. Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olanların Başkanlığın iznine tabi ilaç ve gıdalar bu kapsamın dışındadır.
e) Adaylar, sınava giriş belgesinde gösterilen; bina, salon, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadır.ÖSYM tarafından Kılavuzla belirlenen saat ve sürelerden sonra gelen adaylar sınavlara alınmaz. Kılavuz ve benzeri düzenlemelerle belirlenen sürelerden sonra geldiği için sınava alınmayan adaylar, sınava alınmamaları nedeniyle hiçbir hak iddia edemezler.
f) Sınav görevlileri, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile aday kontrol listesinde fotoğrafı bulunan aday olup olmadığını kontrol eder. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olacaktır. Koyu renk camlı gözlük, sakal, aşırı kilo kaybı, aşırı kilo alımı, yüze yapılan ve tanınmayı zorlaştıran estetik ve benzeri tıbbi operasyon gibi kimlik kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol açan sebeplerden dolayı adayın kimliği hakkında sınav görevlisinin şüpheye düşmesi durumunda, bina sınav sorumlusu, güvenlik görevlileri ve varsa ÖSYM temsilcisinin de katılımıyla kimlik tespiti yapılır. Adayın kimliği konusunda hala kesin bir yargıya varılamaz ise tutanak tutulur ve Başkanlığa gönderilir. Sınava giriş belgesi ile aday kontrol listesindeki fotoğrafın adayın kimlik tespitini güçleştirmesi durumunda; sınav sonunda adaya boş bir kâğıda, kendi el yazısıyla ve tükenmez kalemle adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana-baba adı, okuduğu okul ve benzeri bilgileri kapsayan kimliğini açıklayıcı birkaç cümle yazdırılarak imzalatılır. Bu yazı ve adayın sınava giriş belgesi salon sınav tutanağına eklenir. Adayın yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı varsa fotoğrafı da yazıya eklenir. Yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı bulunmayan adaya, son altı ay içinde kendisini kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş vesikalık bir fotoğrafını sınavdan sonraki en geç 10 gün içinde Başkanlığa elden ya da iadeli taahhütlü olarak posta ile ulaştırması, bunu yapmadığı takdirde sınavının geçersiz sayılacağı belirtilir. Bu ifadeler, adayın el yazısı ile yazdığı yazıya da yazdırılır. İlgili hakkında karar, Yönetim Kurulunca verilir. Aday, bu süre içerisinde başka bir kimlik belgesi ve fotoğrafını göndermez ise adayın sınavı Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.
g) Sınav görevlisi, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile aday kontrol listesinde fotoğrafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varırsa; bina sınav sorumlusu ile binadaki güvenlik görevlilerine durumu bildirir, olay sınavda kullanılan salon bilgi formuna işlenir, aday ve yerine giren kişinin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek haklarında iki nüsha tutanak tutulur ve adayın sınavı iptal edilir. Tutanağın bir nüshası ve kişi, güvenlik görevlilerine teslim edilir. Aday ve yerine giren kişi hakkında yasal işlem başlatılır. Tutanağın ikinci nüshası ise Başkanlığa gönderilir. Kişi sınav sorularını görmüş ise sınav bitene kadar sınav binasından çıkartılmaz.
ğ) Sınav sırasında sağlık kurulu raporu ile tuvalet ihtiyacını karşılamak zorunda olan adaylar hariç olmak üzere her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve benzeri ihtiyaçları için kısa bir süre için de olsa sınav salonundançıkamaz. Sınav salonundan çıkan aday kesinlikle bir daha sınav salonuna alınmaz. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar, bu durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporunu ilgili sınava ait kılavuzunda belirtilen sürede veya Başkanlıkça belirlenen ek sürelerde Başkanlığa bildirmek zorundadır. Bu durumda olan adaylar kendilerinin ayrı bir salonda sınava alınmalarını talep edebilirler. Durumunu bildirmeyen adayların sınav salonları görevliler tarafından değiştirilmez.
h) Sınav süresinde sağlık durumunu tehlikeye atacak sürekli rahatsızlığı bulunan adaylar, üniversite veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının bir örneği ile sınavda kullanmak zorunda olduğu araçve gereç bilgilerini sınava başvuruları sırasında başvuru merkezlerine veya Başkanlığa vermek zorundadır.
ı) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra; sağlık veya psikolojik durumu ya da fiziksel görünümünde değişiklik meydana gelen adaylar, durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesi ve/veya üniversite hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek şartıyla ilgili Kılavuzda belirtilen süreler içerisinde Başkanlığa dilekçe ile başvurduklarında, söz konusu adaylara durumlarına uygun sınav salonu belirlenir. Kılavuzda belirtilen tarihten sonra; trafik kazası, düşme ve benzeri nedenlerle vücudunun herhangi bir yerinin alçıya alınması, kemoterapi tedavisinden dolayı saç ve/veya kaşların dökülmesi ve benzeri nedenlerle fiziksel görünüşlerinde değişiklik meydana gelen adaylar, sınavdan önce tam teşekküllü devlet hastanesi ve/veya üniversite hastanelerinden alacakları resmi sağlık kurulu raporunu dilekçeyle birlikte Başkanlığa göndermeleri halinde Başkanlıkça özür durumlarına uygun başka bir salonda sınava alınabilirler.
Sınav salonlarında ve binalarda yapılacak kontroller
MADDE 11 (1) Sınav başlamadan önce salon başkanı ve gözetmenlerce adayların özel kimlik kartları ve sınava giriş belgeleri kontrol edilir. Sınava giriş belgeleri kontrol edilirken her adayın yüzüne iyice bakılarak adayıbelgedeki fotoğraf ve nüfus cüzdanı/pasaportundaki fotoğrafla karşılaştırmaları sınav güvenliği açısından zorunludur. Bu iki belge yanında bulunmayan aday sınav salonuna alınmaz.
(2) Sınav esnasında sınav düzenini bozan, sınav evrakını alan, yırtan, çalan veya teslim etmeyen adaylar bina sınav sorumlusunca sınavdan men edilebilir ve işlem yapmak üzere bina güvenlik görevlileri nezaretinde tutanak düzenlenerek sınav binasından çıkarılır. Bu kişiler hakkında 6114 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.
(3) Adaylar bina içerisine alındıktan sonra girişlerde görevli bina güvenlik görevlilerinin bir kısmı bina çevresini belli aralıklarla kontrol eder.
(4) Sınav esnasında gürültü yaparak, yüksek ses çıkararak adayların motivasyonunu bozacak şekilde çevreyi rahatsız eden şahıslar ve işyerlerinin engellenmesi amacıyla sınav yapılan okulların çevresinde gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. Ayrıca bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem yapılması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulur.
(5) Toplu kopya girişimlerine karşı emniyet birimlerince sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrasında binaların dış çevresinde, gerektiğinde şüpheli kişi ve araçlar da aranmak suretiyle gerekli önlemler alınır ve yapılan ve yapılmasıgereken işlemler ile ilgili Başkanlığa bilgi verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Teknolojik gelişmelere bağlı yeni önlemler
MADDE 12 (1) ÖSYM teknolojik gelişmelere bağlı olarak adayların ve görevlilerin sınav binalarına girişkoşullarına yönelik sınav gizliliği ve güvenliğini sağlayacak parmak izi, retina tanıma gibi yeni önlemler alabilir.
Yürürlük
MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÖSYM Başkanı yürütür.

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret291066
Saat
Önemli Linkler

mebbis
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
R
site sıralaması
Hava Durumu