Custom Search
Üyelik Girişi
Site Menüsü
R
OSMANLICA DERSLERİ
Takvim
Site Haritası

NİÇİN ÖĞDER

NİÇİN 

ÖĞ-DER ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

 “ MADDİ VE MANEVİ KALKINMAMIZIN TEMİNATI SALİH NESİLLER İÇİN”

 ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT

Yeryüzünün en önemli değeri insandır. İnsanın özlemi ise mutluluk içinde yaşamaktır. Mutluluk ancak sevgi ve kardeşlik, hak ve özgürlük, adalet, refah ve saygınlık ortamında gerçekleşebilir.
Yaratılmışların en şereflisi olan insana diğer yaratıklardan farklı olarak akıl, şuur ve irade; doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan, adaleti zulümden ayırt edebilme yetenekleri verilmiştir. İnsanın bir başka özelliği de tek başına yaşayamayan sosyal bir varlık olmasıdır.

İnsanın kendisini ifade edebilmesi, diğer insanlara faydalı olabilmesi ve kemale erebilmesi aklını ve iradesini iyiden güzelden, doğrudan faydalıdan ve adaletten yana kullanmasıyla mümkündür. Bunun için insanların bazı reddedilmez hakları ve özgürlüklerinin olması ve bunların diğer insanların müdahalelerinden korunması gerekmektedir. Ayrıca insanın hayatını sürdürebilmesi için tek başına karşılayamayacağı çok çeşitli ihtiyaçları vardır. Bu nedenle insan, aileden devlete kadar çeşitli sosyal, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının üyesi olmak zorundadır.

Biz sevgi ve kardeşlikten yola çıkan öğretmenler ve eğitimciler olarak Şuurlu Öğretmenler Derneği çatısı altında bir araya geldik. Kin ve düşmanlığı öne çıkararak ifsat için çalışanlardan farklı olarak bizler Hakkı üstün tutmakta, nefis terbiyesini esas almakta ve maneviyatçı görüşü benimsemekteyiz. Bizim görüşümüzün temeli şefkat ve sevgidir.

Amacımız başta bize emanet edilen yavrularımız olmak üzere bu ülkede yaşayan bütün insanlarımızın ve tüm insanlığın saadetidir. Bu nedenle biz insan eğitimini önemsiyor, Önce Ahlâk ve Maneviyat prensibi doğrultusunda nesillerin hayırlı nesiller olarak yetişmesini arzu ediyoruz.

İyi insan olmak, herkesin iyiliğini ve saadetini istemekle mümkündür. İnsanın iyi insan olmasını sağlayacak en önemli süreç, eğitim sürecidir. Biz bu sürecin maneviyatçılık temelinde yürütülmesini arzu ediyoruz. Bundan dolayı eğitim siyasetimizin temelinde “doğrunun, iyi ve güzelin, faydalının ve adaletin öğretilmesi, Allah´tan korkan, Allah rızası için iş yapan nesiller yetiştirilmesi” olmasını istiyoruz.

Yukarıda belirtilen hususlara kendiliğinden ulaşılamayacağı inancındayız. Bunun için de iki sebepten dolayı çalışmak mecburiyetindeyiz: İnancımız gereği; insan eşrefi mahlûkat olarak yaratılmıştır. Bu yaratılışın gereği olarak toplumda iyinin ve güzelin, doğrunun, faydalının, adaletin hâkim olması için çalışılması bir insanlık görevidir. Ayrıca bu ülkenin % 99´u Müslüman´dır. Bizler de Müslümanlarız. Sahip olduğumuz inanç değerleri bakımından da çalışmaya mecburuz. Bu inanç bize “insanların hayırlısı insanlara faydası dokunandır.” sorumluluğunu yüklemektedir. Bu da çalışmamızı gerektirmektedir.  Yukarıda belirtilen bu iki sebepten dolayı çalışmak mecburiyetindeyiz.

 DERNEĞİN AMACI

Fiilen eğitim ve öğretim kadrolarında hizmet veren, vermiş olan veya hizmet verme niteliğine sahip olan eğitimcilerin, öğretim görevlilerinin, öğretmenlerin maddi ve manevi imkanlarını bütünleştirerek ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına, gelişmesine, gençlerimizin bütün insanlığa örnek nesiller olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak, mesleki ve her türlü dayanışmayı ve yardımlaşmayı geliştirmek, tecrübeleri paylaşmak, varlıklı hayırsever insanlarımızın kaynakları ile eğitim camiasının bilgi ve tecrübelerini buluşturarak hayra vesile olmak, eğitim mensuplarının bilgi, görgü ve genel kültürlerini artırmak, özel ihtisas sahibi eğitimcilerin yetiştirilmesine yardımcı olmak ve ülkemizin her zaman muhtaç olduğu maddi ve manevi eğitimine tüm imkânlarını kullanarak destek olmak, milli ve manevi değerlerimizin korunması için her türlü faaliyette bulunmak, benzer hassasiyetlere sahip dernek ve vakıflarla dayanışmaktır.

ÇALIŞMA MODELİMİZ

Eğitim sistemimiz büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. Okullardaki şiddet olayları, küfürlü konuşmalar, taciz olayları, madde bağımlılığının geldiği boyutlar mutlaka duyarlılığımızı artıran nedenler olmalıdır. Eğitim sistemimizi bu durumdan maneviyatçılığa ve milli değerlerimize uygun hale getirerek kurtarmak mümkündür. Bunun için de toplumun her kesimine düşen görevler vardır. Bu durumdan kurtuluşun yolu "hep birlikte" çalışmaktır. İster genç, ister yaşlı olalım, ister zengin ister fakir olalım, ister görevli ister sade vatandaş olalım, nesillerimizin bu durumlardan kurtulup mutluluğa erebilmesi için bütün gücümüzle "birlik halinde" beşikten mezara kadar nesillerimizi ve insanlarımızı eğitmek için çalışmak mecburiyetindeyiz.

TEŞKİLAT HALİNDE ÇALIŞMALIYIZ

Bizim birlik halinde olmamız nitelikli bir beraberlik ile olmalıdır. Tek başına bir eğitimcinin belirlenen bütün bu görevleri yapması mümkün olmayacağı görüldüğünden Şuurlu Öğretmenler Derneği kurulmuştur. Çünkü bir ülkede insanlara saadet verecek şartların oluşması ve kalıcı hale gelmesi şu dört şarta bağlanmıştır. Bu şartlar:

1-Telkinat- gerçekleri insanlara duyurmak, anlatmak, onları iknaya çalışmak

2-Te´lifat-  etkili yayınlar yapmak, kitap, dergi, gazete gibi faaliyetlerde bulunmak

3-Tedrisat-  eğitim ve öğretim faaliyetlerine ağırlık vermek, insanlara okumayı sevdirmek, üretime yönlendirmek, Allah rızası için iş görebilen nesiller yetiştirmek

4-Teşkilat-  faaliyetleri bir düzen halinde yapmamızı sağlayacak yapıları kurmak, kimin ne yapacağını belirleyerek işin görülmesini temin etmek şartlarıdır. Planlama toplantılarında bu çatı altında bir araya gelerek görev yapmak isteyen mensupların ne yapacakları ve görevler belirlenmiştir. “Belirlenen görevlerin sorumlularının tespit edilmesi ve herkesin görevini titizlikle yapmalarını tanzim ve takip edecek bir teşkilat yapısı ile çalışmaların yürütülmesi” bir esastır. Bunun için disiplin ve ciddiyet şarttır.

1-Disiplinli olarak çalışmak: Derneğin her kademesinde yürütülecek çalışmalarda tertip, düzen ve disiplinin sağlanması zorunludur. Tertipsiz, düzensiz ve disiplinsiz bir çalışma asla sonuç getirmez.

2-Ciddi olarak çalışmak: Derneğin her kademesinde görev alan kadroların işlerini ciddiye alması bir esastır. Niçin çalıştığını gerçekten kavrayan ÖĞ-DER üyesi yürüttüğü işinde ciddi olmak zorundadır.  Hizmetle ilgili kendisine verilen görevi canla başla yerine getirmek için bütün gücüyle gayret etmelidir. Böylece davamıza verdiğimiz önem ortaya konulur; eğitimcilerimizin, öğrencilerimizin ve milletimizin mutluluğu için çalışmanın ne ulvi bir gaye olduğu bilinir, bu ciddiyette çalışılır ve zafere ulaşılır.

TEŞKİLAT NEDİR?

TEŞKİLAT: Bir gayeyi gerçekleştirmek ve bir programı yürütmek için hiyerarşik bir düzen içinde bir araya gelerek faaliyet gösteren vasıflı ve yeterli sayıda insandan oluşan yapıya teşkilat denir.

TEŞKİLAT: Aynı kavramlara aynı manaları yükleyip aynı tanımlarla düşünerek aynı eylemleri ortaya koyabilen insanlar topluluğudur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYET ŞEKİLLERİ:
a-Milli, manevi, kültürel ahlaki değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; kreş, ilköğretim okulu, lise, enstitü, yüksekokul, hizmet içi eğitim merkezi, kültür sitesi, konferans ve gösteri salonu, kütüphane, sınav ve etüt merkezi, eğitim araştırma merkezi, her türlü eğitici kurslar ve benzeri yerler açmak, işletmek, işlettirmek.

b-Amaca ulaşmak için mahalli ve uluslar arası konferanslar, paneller, sempozyumlar, açıkoturumlar, yarışmalar, eğitim şuraları, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, seminerler, sohbetler, imza ve söyleşi günleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, tarihi, turistlik, kültürel gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek.

c-Maddi ve manevi destek ihtiyacı içinde olan eğitimciler, öğretmenler için sosyal yardım sandığı ve huzur evleri açmak.

d-Eğitimciler ve öğretmenler arasında dayanışmayı sağlamak için öğretmen evi, okuma salonu, lokal açmak ve işletmek.

e-Eğitim alanında araştırma, inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak ve yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli gördüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü veya yazılı, bant, CD, DVD, VCD, film, videokaset, radyo, televizyon, sinevizyon, mültivizyon programları hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak, basın toplantıları düzenlemek.

f-Eğitim alanında başarı sağlayan, maddi katkıda bulunan, eser veren kişi ve kuruluşlara teşvik amaçlı ödül, belge, hediye ve plâketler vermek.

g-İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapmak.

h-Eğitim mensuplarının ve muhtaç insanların sağlık problemlerine yardımcı olmak için poliklinik,hastane gibi sağlık kuruluşları kurmak ve işletmek mevcutlarla özel anlaşmalar yapmak.

i- Derneğin amaçlarına hizmet edecek ilmî,  hayrî, ticarî, sınaî, sosyal ve kültürel müesseseler ile vakıflar kurmak, ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapmak. Bunlarla platformlar oluşturmak.

j-Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri her türlü toplantı, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya faaliyetlere katılmak.

k-Gerekli izinler alınmak kaydıyla amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunmak, ilmi toplantı ve konferanslar tertiplemek, kongre ve konferanslara katılmak.

l-Taşınır ve taşınmaz mal bağışı kabul etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Derneğe şartsız olarak bağışlanmış menkul ve gayrimenkul malları satmak, takas etmek, ipotek ettirmek, işletmek, her türlü inşaatı yaptırmak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanmak.

m-Genç nesilleri uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan korumak için çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmaları desteklemek.

n- İnsan varlığının devam etmesi için gerekli olan tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine matuf faaliyetler yapmak, yapılan faaliyetlere katkı sağmak veya bizzat katılmak.

o- İhtiyaç sahiplerine gıda, temizlik malzemeleri, giyim, iş kurma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası ve sair yardımlar yapmak.

p- Eğitim çalışanlarına sünnet, nişan, düğün ve sair yardımlarda bulunmak veya bunların merasimlerinin toplu organizasyonlarını yapmak.

q-Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde edilen geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irat kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcamak şartıyla gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletmeler açmak ve çalıştırmak.

r-Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika veya hatıra özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilmeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarmak.

s-Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü araç gereç bağışını kabul etmek, kiralamak, satın almak, gerektiğinde satmak, giderlerini karşılamak, hizmetlerin haricinde ki boş zamanlarda makine ve araçları derneğe gelir getirmek maksadıyla kullanmak, kullandırmak.

 

5 HEDEF

1- TEŞKİLATLANMA 

2- EĞİTİM 

3- TANITMA

4- MÜESSELEŞME

5- ELEMAN KAZANMA (Üye)

3 SONUÇ

1-  FİKİR ÜRETMEK 

2-  ETKİLİ GÜÇ OLMAK 

3-  DAVAYA HİZMET ETMEK

ÇAĞRIMIZ:

1-YUKARIDA AÇIKLANMIŞ AMACI VE ÇALIŞMA ESASLARINI BENİMSEYEN BÜTÜN EĞİTİMCİLERİ ÖĞ-DER´E ÜYE OLMAYA, BİRLİĞE, ÇALIŞMALARA ORTAK OLMAYA,
2-VARLIK VE İMKÂN SAHİPLERİNİ AYNİ VE NAKDİ KATKIYA
3-EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİNİ VE FİKİR SAHİPLERİNİ HER TÜRLÜ İMKÂNLARI İLE YANIMIZDA OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

  

ZAMAN DAYANIŞMA VE BİRLİK ZAMANI,

TOPRAK AYAĞIN ALTINDAN KAYMADAN SALİH AMEL YAPMAK GİBİ KAZANCIN OLSUN,

BU GÜN YAPAMADIĞIN HAYRI YARIN YAPMA İMKANI  BULAMAYABİLİRSİN. TESBİT EDİLMİŞ GELECEK YAKINDIR.Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret287528
Saat
Önemli Linkler

mebbis
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
R
site sıralaması
Hava Durumu