Custom Search
Üyelik Girişi
Site Menüsü
R
OSMANLICA DERSLERİ
Takvim
Site Haritası

TÜZÜK

Tüzük

 

ÖĞ-DER

ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

ADI, MERKEZİ, ŞUBELERİ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

  

Adı                                                                     

MADDE 1: Derneğin adı: “ÖĞ-DER ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ”dir. Bu tüzükte dernek “ÖĞ-DER” kısa adı ile anılacaktır.

 

Merkez ve Şubeleri

MADDE 2: Derneğin Genel Merkezi Ankara´dadır. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Ankara içinde derneğin adresi değiştirilebilir. Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ihtiyaç duyulan yerlerde temsilcilikler açabilir.

 

Amacı

MADDE 3: Eğitim ve öğretimin her kademesinde hizmet veren, vermiş olan veya hizmet verme niteliğine sahip olan eğitimcilerin, öğretmenlerin, üniversite hocalarının, birlik ve beraberliğini sağlamak, gençlerimizin bütün insanlığın saadeti için çalışan, salih nesiller olarak yetiştirilmesi için çalışmak, ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına ve eğitimine destek olmak, milli ve manevi değerlerimizin korunması için faaliyette bulunmak, tecrübeleri paylaşmak, varlıklı hayırsever insanlarımızın kaynakları ile eğitim camiasının bilgi ve tecrübelerini bir araya getirerek hayra vesile olmaktır. Ve benzer hassasiyetlere sahip dernek ve vakıflarla dayanışmaktır.

 

Çalışma Konuları ve Faaliyet Şekilleri

MADDE 4:

a)  Milli, manevi, kültürel ahlaki değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; kreş, ilköğretim okulu, lise, enstitü, yüksekokul, hizmet içi eğitim merkezi, kültür sitesi, konferans ve gösteri salonu, kütüphane, sınav ve etüt merkezi, eğitim araştırma merkezi, her türlü eğitici kurslar ve benzeri yerler açmak, işletmek, işlettirmek.

b)  Amaca ulaşmak için mahalli ve uluslar arası konferanslar, paneller, sempozyumlar, açıkoturumlar, yarışmalar, eğitim şuraları, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, seminerler, sohbetler, imza ve söyleşi günleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, tarihi, turistlik, kültürel gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek.

c)  Maddi ve manevi destek ihtiyacı içinde olan eğitimciler, öğretmenler için sosyal yardım sandığı ve huzur evleri açmak.

d)  Eğitimciler ve öğretmenler arasında dayanışmayı sağlamak için öğretmen evi, okuma salonu, lokal açmak ve işletmek.

e)  Eğitim alanında araştırma, inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak ve yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli gördüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü veya yazılı, bant, CD, DVD, film, videokaset, radyo, televizyon, sinevizyon, mültivizyon programları hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak Basın toplantıları düzenlemek.

f)  Eğitim alanında başarı sağlayan, maddi katkıda bulunan, eser veren kişi ve kuruluşlara teşvik amaçlı ödül, belge, hediye ve plaketler vermek.

g)  İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapmak.

h)  Eğitim mensuplarının ve muhtaç insanların sağlık problemlerine yardımcı olmak için poliklinik, hastane gibi sağlık kuruluşları kurmak ve işletmek mevcutlarla özel anlaşmalar yapmak.

i)   Derneğin amaçlarına hizmet edecek ilmi,  hayri, ticari, sınaî, sosyal ve kültürel müesseseler ile vakıflar kurmak, ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapmak. Bunlarla platformlar oluşturmak.

j)   Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri her türlü toplantı, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya faaliyetlere katılmak.

k)  Gerekli izinler alınmak kaydıyla amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunmak, ilmi toplantı ve konferanslar tertiplemek, kongre ve konferanslara katılmak.

l) Taşınır ve taşınmaz mal bağışı kabul etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Derneğe şartsız olarak bağışlanmış menkul ve gayrimenkul malları satmak, takas etmek, ipotek ettirmek, işletmek, her türlü inşaatı yaptırmak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanmak.

m) Genç nesilleri uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan korumak için çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmaları desteklemek.

n)   İnsan varlığının devam etmesi için gerekli olan tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine matuf faaliyetler yapmak, yapılan faaliyetlere katkı sağmak veya bizzat katılmak.

o)   İhtiyaç sahiplerine gıda, temizlik malzemeleri, giyim, iş kurma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası ve sair yardımlar yapmak.

p)   Eğitim çalışanlarına sünnet, nişan, düğün ve sair yardımlarda bulunmak veya bunların merasimlerinin toplu organizasyonlarını yapmak.

q)   Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde edilen geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irat kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcamak şartıyla gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletmeler açmak ve çalıştırmak.

r) Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika veya hatıra özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilmeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarmak.

s)   Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü araç gereç bağışını kabul etmek, kiralamak, satın almak, gerektiğinde satmak, giderlerini karşılamak, hizmetlerin haricinde ki boş zamanlarda makine ve araçları derneğe gelir getirmek maksadıyla kullanmak, kullandırmak. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

 

Üyelik

MADDE 5: Dernekler Kanunu´nun öngördüğü şartları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmayı kabul eden eğitimciler; öğretim görevlileri, öğretmenler ve eğitimci ve öğretmen olma vasfı taşıyanlar derneğe üye olmak için başvurabilir. Derneğe üye olmak için, en az iki Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu görüş bildirmesi ve tezkiyesi şarttır.

Derneğe üye olmak isteyenler üyelik başvuru formunu doldurarak dernek yönetim kuruluna, yoksa ikamet edilen yere en yakın dernek yönetim kuruluna başvururlar. İkamet edilen yerde şube kurulması durumunda üyelik yeni kurulan şubeye intikal eder. Genel Merkez Türkiye´nin her yerinden üye kaydı yapabilir. Bu üyeler ikamet ettikleri şube / en yakın şubenin üyesi olurlar.

 
Üyeliğe Kabul

MADDE 6: Genel Merkez ve Şube yönetim kurulları üyelik başvurularını 30 gün içinde karara bağlayarak ilgiliye tebliğ eder. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Genel Merkez ve şube yönetim kurulları üyelik başvurularını hiçbir gerekçe göstermeden reddedebilir. Şubeler, her ay sonunda üyeliğe kabul edilenleri üyelik başvuru formlarının birer sureti ile birlikte liste halinde Genel Merkeze bildirirler.

 

Fahri Üyelik

MADDE 7: Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yaptığı çalışmalarla kamuya mal olmuş yurt içinde ve dışında ilim, fikir eserleri ile ve eğitim ve öğretime katkı ve hizmetleri bulunan kişilerden derneğe fevkalade yardım ve faydalar sağlamış kimselere Genel Merkez yönetim kurulunun kararı ile fahri üyelik sıfatı verilebilir. Fahri üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tamamlanır. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.

 

Üyenin Hak ve Görevi

MADDE 8: Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve doğal ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir şey ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katkı gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir. Üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Üyeler Genel Merkez Genel Kurulunda bu haklarını üyesi bulundukları şube genel kurullarında seçecekleri delegeler vasıtası ile kullanırlar.

 
Üyelik Aidatı

MADDE 9: Giriş aidatı ve üyelik aidatı Merkez Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

 

Üyelikten Çıkma

MADDE 10: Her üye; üyelikten çıkma isteğini bağlı bulunduğu şubeye, yazılı olarak bildirmek sureti ile dernekten çıkabilir. İstifa eden üye, birikmiş ve belirtilen tarihe kadar olan aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

 

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 11:

a)  Yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödemeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile

b)   Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanma, Dernek içi barışı ihlal etme, Derneğe karşı hasmane tavır alma, Dernek amacını saptırma veya yozlaştırma, Dernek çalışmaları ile özel ve iş hayatında Derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunma gibi hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üye ise, Disiplin Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu´nun kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılır.

c)   Mazeretsiz olarak iki genel kurul toplantısına katılmayan üye müstafi sayılır.

d)   Üyenin itirazı halinde nihai karar Genel Kurul tarafından verilir.

 
Üyelikten Çıkarılma Nedenleri

MADDE 12:

a)   Dernek amacına aykırı söz, fiil ve davranışlarda bulunmak,

b)   Dernek Genel Merkez ve şube yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket etmek,

c)   Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmemek,

d)   Dernek üyesi olma sıfatıyla bağdaşmayacak nitelikte yüz kızartıcı tavır ve davranışlar içerisinde bulunmak,

e)   Dernek faaliyetlerini ağır bir şekilde aksatmak.

 

Üyeliğin Düşmesi

MADDE 13: Aşağıdaki hallerde üyelik, kendiliğinden düşer:

a)   Üyenin ölmesi,

b)   İstifa etmesi,

c)   Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması,

d)   Üyelik aidatının yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL MERKEZ, ŞUBE, TEŞKİLAT VE ORGANLARI

BİRİNCİ KISIM

 
Dernek Organları

MADDE 14: Dernek organları üç yıl için seçilir. Derneğin Genel Merkez Organları şunlardır:

a)   Genel Kurul

b)   Yönetim Kurulu

c)    Denetim Kurulu

d)    Disiplin Kurulu

 

Dernek Genel Kurulu

MADDE 15: Dernek Genel Kurulu; derneğin en yetkili organı olup tabii ve seçilmiş delegelerden oluşur.

a)  Tabii Delegeler: Genel Merkez Üyeleri, Genel Merkez Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyelerinden oluşur.

b)  Seçilmiş Delegeler: Genel Kurula katılmak için şube genel kurullarında seçilmiş delegelerden oluşur.

Üyesi;10 ile 200 üyeli şubelerden 2,

201 ile 400 üyeli şubelerden 3,

401 ile 600 üyeli şubelerden 4,

601 den fazla üyesi bulunan şubelerden 5 Genel Kurul Delegesi seçilir.

 

Genel Kurul Toplantıları

MADDE 16: Merkez Genel Kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür.

a)  Olağan Toplantı: Olağan Genel Kurul Toplantıları en geç üç yılda bir Nisan ayında Genel Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine dernek Genel Merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Genel kurul dışındaki toplantılar gerekli usullere uyularak dernek merkezinin bulunduğu ilin dışında da yapılabilir.

b)  Olağanüstü Toplantı: Genel Merkez Yönetim veya Denetim kurullarının veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetim Kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahallin Sulh Hukuk Hâkimliğinden toplantının yapılmasını talep edebilir.

   

Toplantıyla Çağrı Usulü

MADDE 17: Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurla katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü saati, yeri ve Genel Kurul gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantıları, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

  

Toplantı Gündemi
MADDE 18: Genel Kurul gündemi, Genel Merkez Yönetim Kurulu´nca oluşturulur. Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Olağanüstü toplantılar; Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını talep edenlerin dilekçelerinde belirttikleri gündem ile yapılması zorundadır.

 

Toplantı Yeter Sayısı

MADDE 19: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak bu takdirde toplantıya katılan üye sayısı, dernek Genel Merkez Yönetim ve Denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kararlar, her iki toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi karaları,  ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

 
Toplantının Yapılışı

MADDE 20: Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulu´nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. 19. maddede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Genel Başkan veya görevlendireceği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir divan başkanı bir başkan vekili ve iki kâtip üye seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliği divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karar bağlanması ile sonuçlandırılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgenin korunmasından ve yeni seçilen Genel Merkez yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulda Oy Verme

MADDE 21: Genel Kurulda ancak 15. maddede gösterilenler oy kullanabilirler. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

MADDE 22:

a)   Dernek organlarını seçmek.

b)    Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c)    Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesaplarını ibra etmek,

d)    Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)    Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ile ilgili gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve dernek çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik hazırlama hususunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,

f)Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,

g)    Derneğin feshine karar vermek,

h)    Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatın yapılmasını öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek,

i)     Gerek görülen yerlerde şube açma kararını almak ve şubelerin feshi veya kapatılmasına karar vermek.

 
Genel Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 23: Derneğin işleri ve idaresi; Dernek Genel Kurulunca seçilecek 7 asıl,17 yedek üyeden oluşan Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Dernek organlarına seçilenler genel kurulu izleyen otuz gün içinde vazife taksimatı yaparak, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeler mülki idare amirliğine bildirilir. Merkez Yönetim Kurulu bu görev taksiminde:

a)    Genel Başkan

b)    Genel Başkan Yardımcısı

c)    Genel Başkan Yardımcısı

d)    Genel Başkan Yardımcısı

e)    Genel Sekreter

f)      Genel Muhasip

g)     Üye seçer.

 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı

MADDE 24: Genel Merkez Yönetim Kurulu ayda bir olağan, Genel Başkanın çağrısı üzerine de olağanüstü toplanır. Asıl üyeliklerde boşalmalar olursa, yerlerine yedek üyeler arasından birisi asıl üyeliğe getirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı yedek üyelerin de asıl üyelik sıfatını kazanmaları sonrasında asıl üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde 16. maddenin b fıkrası işletilir.

 
Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 25:

a)    Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunlar uygulamak,

b)    Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,

c)    Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

d)    Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,

e)    Şubelerin kurulması ve feshi veya kapatılması ile ilgili genel kurul kararlarını uygulamak,

f)     Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçe tasarılarını hazırlamak ve kayıtlarını yürütmek,

g)    Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar kurmak veya kaldırmak,

h)    Dernek işlerini yürütmek üzere üyelerden bir veya bir kaçına görev ve yetki vermek,

i)     Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

j)     Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek,

k)    Çalışmaları daha verimli düzeye çıkarmak için görüşmelerde bulunmak üzere; Şube Başkanları ve Bölge Toplantıları düzenlemek,

l)     Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanları, Bölge Toplantıları ve Danışma Kurulu toplantılarını ülkenin herhangi bir yerinde yapmaya karar vermek,

m)   Dernek hizmetlerinin yürütülebilmesi için personel istihdamına ve hizmet alımlarına karar vermek,

n)     Genel Merkez Danışma Kurulu üyelerini tespit etmek,

o)     Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak.

 

Genel Başkan – Genel Başkan Yardımcıları

MADDE 26: Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Derneği temsil eder. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın verdiği görevleri yerine getirir, Genel Başkanın olmadığı hallerde görevlendireceği bir genel başkan yardımcısı veya genel sekreter Genel Başkana vekâlet eder.

 

Genel Sekreter-Genel Muhasip

MADDE 27: Genel Sekreter: Derneğin tüm faaliyetlerinin plan ve programlarını yapar, koordinasyonunu sağlar ve yazışma işlerini yürütür.Genel Muhasip: Derneğin idari ve mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

 

Merkez Denetim Kurulu

MADDE 28: Genel Merkez Denetim Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Denetim Kurulu 6 ayda bir toplanır. Asıl üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyelerden biri asıl üyeliğe getirilir.

 

Denetim Kurulunun Görevleri

MADDE 29: Denetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a)    Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemler en az altı ayda bir denetlemek ve eksiklikleri yazılı olarak Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,

b)    Dönem içinde dernek hesapları, faaliyetleri ile yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini, dilek ve temennilerini bir raporla Genel Kurula sunmak,

c)    Gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

d)    Mevzuatta belirtilen diğer görevleri yapmak.

 

Merkez Disiplin Kurulu
MADDE 30: Merkez Disiplin Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Merkez Disiplin Kurulu üyeleri; Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Asıl üyeliklerden herhangi birinin boşalması halinde, yedek üyelerden biri asıl üyeliğe getirilir. Disiplin Kurulu kendisine gönderilen üyelerin durumunu inceler ve karara bağlar. Merkez Disiplin Kurulu her türlü disiplin cezasını vermeye yetkilidir.

Merkez Disiplin Kurulu çalışma esas ve usulleri ile disiplin cezalarına ilişkin hükümler bir yönetmelikle düzenlenir.

 
Merkez Danışma Kurulu

MADDE–31: Derneğin amaç ve çalışmalarına katkıda bulunabilecek eğitimci, ilim, siyaset, iş, kültür, sanat, edebiyat ve entelektüel kimliği ile temayüz etmiş 30 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur, Üyeleri ile çalışma esas ve usulleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

İKİNCİ KISIM

ŞUBE

 

Kuruluşu

MADDE 32: Yurt içi ve yurt dışında nerelerde şube kurulacağına genel kurul karar verir. Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülki amirliğe yazıyla başvurulur. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, mesleği, ikametgâhı ve tabiiyeti ile şube adresinin bildirilmesi ve dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesinin eklenmesi şarttır.

 

Şube Organları

MADDE 33: Şube organları, 

a)  Şube genel kurulu,

b)  Şube yönetim kurulu,

c)  Şube denetim kurulu,

 
Şube Genel Kurulu

MADDE 34: Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve denetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri ile Dernek Genel Merkez Genel Kurul delegelerini seçer. Seçim gizli oy ve açık tasnif ile yapılır. Şubeler genel kurul toplantılarını, Dernek Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten iki ay öncesine kadar bitirmek zorundadır.

 
Oylama

MADDE 35: Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylamanın şekli konusunda önerge verilirse bu konuda genel kurulun kararına göre hareket edilir.

 

Şube Yönetim Kurulu

MADDE 36: Şube yönetim kuruluna, şube genel kurulu tarafından 5 asıl ve 13 yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve bir üye seçer. Genel Kurulun yetkili kılması ile Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından açılan şubeler, en geç altı ay içerisinde kendi genel kurullarını toplarlar. Şube yönetim kurulu ayda bir olağan, gerekli hallerde de şube başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Herhangi bir yönetim kurulu üyesinin görevden ayrılması halinde yedek üyelerden biri yönetim kuruluna çağrılır. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını tüzük, Genel Kurul ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

Şube Yönetim Kurullarının temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, Derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.

Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara cari taahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Yönetim Kurulundan yetki alması mecburidir.

Bütçe tasarıları, Genel kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir ve Merkez Yönetim kurulunca tasvip veya tadil edilen hali ile Genel Kurula sunulur. Dernekler Kanununa, Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.

Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı Dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir.

Genel Merkezin her türlü malumat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek Genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder.

Şube organlarının, yardımcı kurullarının ve komisyonlarının çalışmalarında Genel Merkez organlarının, yardımcı kurullarının ve komisyonlarının yöntem, koşul ve düzeni uygulanır.

 

Şube Başkanı – Başkan Yardımcısı

MADDE 37: Şube başkanı, şube yönetim kurulunun başkanıdır. Şubeyi temsil eder. Gerektiğinde şube yönetim kurulunun kararı üzerine yazılı veya sözlü olarak demeç verir. Şube genel kurulunca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde şube başkanı, yönetim ve denetim kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhlarını mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir. Başkan yardımcısı başkanın verdiği görevleri yerine getirir, başkan olmadığı yerde başkana vekâlet eder.

 

Şube Sekreteri – Muhasibi

MADDE 38: Sekreter şubenin bütün yazışma işlerini yürütür. Muhasip, şubenin idari ve mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

 

Şube Denetim Kurulu

MADDE 39: Şube denetim kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, kendi aralarından bir başkan seçer. Şube denetim kurulu altı ayda bir toplanır. Toplantılara şube denetim kurulu başkanı başkanlık eder. Şube denetim kurulu asıl üyeliğinde boşalma olması durumunda yedek üyelerden biri asıl üyeliğe getirilir.

 

Şube Denetim Kurulunun Görevleri

MADDE 40: Şube denetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a)   Şubenin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az 6 ayda bir denetlemek ve eksik veya yanlış hususları şube yönetim kuruluna raporla bildirmek,

b)   Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla şube genel kuruluna sunmak,

c)   Gerekli hallerde şube genel kurulunu toplantıya çağırmak,

d)   Mevzuatta belirtilen diğer görevleri yapmak.

 

Şube Danışma Kurulu

MADDE 41: Danışma kurulu 21 asıl ve 13 yedek üyeden oluşur. Derneğin amaç ve çalışmalarına katkıda bulunabilecek ilim,siyaset, iş, kültür, sanat, edebiyat ve entelektüel kimliği ile temayüz etmiş kişilerden oluşur, üyeleri şube yönetim kurulunca belirlenir. Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen çalışma esas ve usulleri uygulanır.

 

Şubenin Dernek Genel Merkezi ile İlişkileri

MADDE 42: Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Genel Merkez Yönetim kurulunun denetimine tabidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, şube genel kurulu ile yönetim kurulunun yasalara, dernek tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirip uygun kararlar almasını şubeden talep eder ve şubeler bu talebi yerine getirmek zorundadırlar. 

 

Temsilcilik Açmak

MADDE 43: Genel Merkez Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulan yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilik veya lokal açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER VE ZORUNLU DEFTERLER

 
Defter ve Kayıtlar

MADDE 44: Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur. Genel Merkez ve şubelerde tutulacak defterler şunlardır.

a)    Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, verecekleri aidat miktarları ve diğer bilgileri yazılır.

b)    Karar Defteri: Kararlar tarih ve numara sırasıyla yazılır ve imzalanır.

c)    Evrak Defterleri: Gelen ve Giden evraklar tarih ve numara sırasıyla kaydedilir.

d)    İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

e)    Demirbaş Defteri: Demirbaş eşyaların kayıt ve takipleri yapılır.

f)     Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Makbuzların kayıt ve takipleri yapılır.

 

Gelirler ve Mallar

MADDE45: Derneğin gelirleri; üye aidatları, ayni ve nakdi bağışlar, dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek çekilişler, kermesler, müzayedeler, temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar, takvim, ajanda, kimlik belgesi, temsil gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, derneğe ait işletmelerden gelecek paylar, bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler, yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, her türlü yerli kamu tüzel kişi ve kuruluşlardan, mülki amirliğe bildirimde bulunarak yabancı her türlü gerçek ve tüzel kişiden, uluslar arası kuruluşlardan alınacak her türlü nakdi ve ayni yardımlardan ibarettir.

 

Borçlanma Usulü ve Harcamalar

MADDE 46: Dernek adına yürütülen faaliyetlerde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Olağanüstü durumlarda dernek amaçları doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu takdirde, bütçedeki ödeneklere bağlı kalınmaksızın harcama yapmaya ve bütçede değişiklik yapmaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak bu durum toplanacak ilk Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulur.

 

Borç Yükleyen İşler

MADDE 47: Derneğe borç yükleyen tüm işlemler ile ilgili mevzuata belirtilen miktarı aşan tüm harcamalarda başkan veya başkan yardımcısı ile birlikte muhasibin imzalarının bulunması zorunludur. Söz konusu miktarı aşmayan harcamalar, başkan, başkan yardımcısı ve muhasibin tek imzasıyla yapılabilir. 

Gelir ve Giderde Usul

MADDE 48: Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır ve giderleri, harcama belgeleriyle yapılır. Banka tarafından düzenlenen hesap belgesi ve hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süreleri özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek paraları, dernek adına bankalarda açılacak hesapta saklanır. Dernek kasasında saklanacak para miktarı hususunda,“Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Şubeler yıllık bütçelerinin % I5´ini takip eden yılın Ocak, Şubat, Mart aylarında 3 eşit taksitte Genel Merkeze gönderirler.

 
Derneğin İç Denetim Şekilleri

MADDE 49: Derneğin iç denetimi, Denetim Kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 
Derneğin Feshi

MADDE 50: Derneğin feshine Dernek Genel Kurulu karar verir. Genel Kurul tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde kurula katılma hakkı bulunanların üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz, Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. 
Mahkeme kararı ile fesih ise, Kuruluş esnasında tüzük veya evraklarda yazı ile bildirilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmemesi, Olağan Genel Kurul toplantınsın normal süresinde yapılamamsı ve ihtara rağmen 3 ay içerisinde gerçekleştirilmemesi halinde mahalli, mülki amirin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatı ve savcının asliye hukuk mahkemesinde fesih davası açması suretiyle meydana gelen fesihtir.

 

Fesih Sonunda Malların Tasfiyesi

MADDE 51: Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için mevcut Genel Merkez Yönetim Kurulunu görevlendirir, Genel Merkez Yönetim Kurulu, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alır, borçlarını öder. Kalan malları genel kurulun kararlaştıracağı vakıf veya derneğe devreder.

 

Tüzükte Belirtilmeyen Konular

MADDE 52: Bu tüzükte belirtilemeyen konularda Dernekler Kanununa ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir.

 

Kurucular

Madde 53: ÖĞ-DER “Şuurlu Öğretmenler Derneği” aşağıda adı ve soyadı yazılı tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler tarafından kurulmuştur.

 1. İsmail Hakkı AKKİRAZ
 2. Prof. Dr. Mustafa KAMALAK
 3. Doç. Dr. Mete GÜNDOĞAN
 4. Hamdi SÜRÜCÜ
 5. Mustafa AYDIN
 6. Mustafa DEMİR
 7. Tacettin ÇETİNKAYA
 8. Mecit DÖNMEZBİLEK
 9. Yılmaz BÖLUKBAŞI
 10. Mehmet BATUK
 11. Yaşar CANBAY
 12. Ali ÖZCAN
 13. İlhami YEMENOĞLU

NOT: 25.04.2009 tarihli kongrede 3.15.16.23.34.36. maddeleri değiştirilmiştir.  Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 16.06.2009 Gün ve 10439/4549 sayılı yazısı ile Tüzük değişikliği incelenmiştir ve uygun bulunmuştur.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam67
Toplam Ziyaret291131
Saat
Önemli Linkler

mebbis
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
R
site sıralaması
Hava Durumu