Custom Search
Üyelik Girişi
Site Menüsü
R
OSMANLICA DERSLERİ
Takvim
Site Haritası

EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

Eğitim sorunları
856 defa okundu.

1.AİLE AÇISINDAN SORUNLAR:

 

1)Öğrenci velilerinin  duyarsızlığı,öğrencilerini velilerin takip etmemesi

2) Öğrencilerin evdeki çalışma ortamlarının yokluğu, olumsuzluğu 

3) Beslenme yetersizliği,

4) Akraba evliliklerinin çokluğu, çocukların küçük yaşlarda evlendirilmeleri , bu nedenlerle zeka gelişimlerinin tamamlanamaması,

5) Aile tarafından öğrencinin işgücüne katkısının hesap edilmesi, çocukların  ev ve arazi ve başka  işlerinde çalıştırılmaları,

6) Aile içi problemler, kalabalık aile ortamları öğrenci başarısını olumsuz etkileri

7) Ailelerin eğitimsizliği

 

 

2.OKUL AÇISINDAN SORUNLAR:  

 

1) Okulların fizikî yetersizliği, (bilgi teknoloji, kütüphane, laboratuar, çok amaçlı salon)

2) Birleştirilmiş sınıf uygulamaları

3) Sosyal donatı alanlarının eksikliği

4) Okulun cazibe merkezi olamaması, kurslar ve etütlerle desteklenememesi

5) Bazı okullarımızda hala elektrik, su ve telefonun bulunmayışı, kalorifer vs eksikliği

6) Okul öğretmenlerinin bulundukları yerleri benimsememeleri, yabancı öğretmenlerin kısa sürede okulundan ya da bölgeden ayrılma isteği, yerli öğretmenlerin de uzun süredir aynı okulda çalışmalarından kaynaklanan isteksizlikler

7) Fiziki imkansızlıklar nedeniyle bazı okullarımızda ikili öğretim yapılması, yani derslik sayısının yetersizliği.

8) Okullarda yeterli düzeyde branş öğretmeni bulunmaması veya görevlendirme olması sebebiyle çok fazla okula ve öğrencilere kendini verememesi

9-Okullarda bulunan öğrenci sayısının çokluğu.500 kişi bulunması gereken bir okulda 1500 kişi ,800 kişi bulunması gereken bir okulda 2500 bin kişi okuması takibi ve başarıyı ortadan kaldırmaktadır.

 10-Okullarda Mescit alımaması.Derslerin ibadete engel bir şeklide ayarlanması.Cuma saatine ders konulması.

 

 3.ÖĞRENCİ  AÇISINDAN SORUNLAR:

 

1) Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda amaç eksikliği,neden okuması gerektiğini anlamamış olması

2) Öğrencilerin yeterli düzeyde beslenme alışkanlıklarının olmaması

3) Öğrencilerin  okuma, araştırma, düşünme, uygulama konusunda  yeterince bilinçlendirilmemeleri yönlendirilmemeleri

4) Taşımalı eğitim  uygulaması kapsamında taşınan öğrenciler, yatılı olarak pansiyonlara yerleştirilen öğrenciler ile Merkez Okul öğrencileri  arasındaki seviye farklılıkları ve ulaşım problemleri

5) Öğrencilerin ilgileri dışında, yetenekleri olmayan konularda sorumlu tutulmaları

6) Devamsızlık sorununun varlığı ve devam takip uygulamasının yetersizliği

7) Sınav kaygısının yüksek olması ve öğrenci başarısına olumsuz etkisi

8) Derslerin derste yeterince öğrenilmemesi, kaynak, araç ve gereçlerden yeterince yararlanamaması

9) Ders çalışma sürelerinin, ders dışı etkinlik sürelerinin ve sosyal ortam sürelerinin planlanamaması

10)Öğrencilerin başarılı sayılan okullara farklı yöntemlerle yazılması diğer okulların kenar okul sayılmasından kaynaklanan motivasyon eksikliği

11)Öğrencilere Milli ve manevi değerlerin yeterince verilmeyişi.Müfredat ve kitapların bunlardan yoksun olması.Tarihi ve dini değerlerini tam öğrenemeden mezun olması.Eğitime değil öğretime ağırlık verilmesi.

 12)Karma eğitimin ortaya çıkardığı sorunlar

 

4.ÖĞRETMEN AÇISINDAN SORUNLAR:

 

1) Öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını bozucu açıklamaların yetkililerce  yapılması.Okullarda adamına göre uygulamalar yapılması.

2) Eşlerin farklı il ve ilçelerde çalışmasından kaynaklanan motivasyon eksikliği

3) Gerekli ve yeterli formasyona sahip olmayanların öğretmen olarak görevlendirilmeleri

4) Öğretmenin kendini yenileyememesi, mezun olduğu bilgilerle emekli olmayı düşünmesi ve yeniliklere mesafeli durması

5) Sürekli, öğretim yapılması; bilginin eğitime ( Davranışa) dönüştürülmesine çalışılmaması,

6) Öğretmenlerin  bir kısmının derslere hazırlıksız, araç-gereçsiz,yeni uygulama ve yöntem ve tekniklere hazırlıksız girmeleri 

7) Sosyal becerileri geliştirici çalışmalara yeterince zaman ayrılamayışı,

8) Öğretmenlerin pedagojik formasyonunun yeterli olmayışı, üniversitelerde öğretmen yeterliliği eğitiminin eksikliği

9) Hizmet içi eğitim faaliyetlerine gereken önemin verilmeyişi ya da katılmamaları,yapılan eğitimlerin çok verimli olmaması

10) Göreve yeni başlayan aday öğretmenlerin tam olarak mesleğe hazır olmaması, öğretmen açığı nedeniyle hemen göreve başlatılmaları, staj dönemlerinin sağlıksız geçmesi,

11) Okullarda Öğretmen eksikliklerinin çok fazla olması, öğretmen açıklarının vekil-ücretli öğretmen görevlendirilmesi yoluyla karşılanması 

12) Derslerin derste öğrenilmemesi

13) Ders çalışma ve ders dışı faaliyet sürelerinin planlaması

14)Okullarda öğretimden çok eğitime yer vermemeleri

15)öğretmene dinini yaşamada  sınır konulması.Başörtüsü ve kıyafet dayatmaları

 

 

 5.ÇEVRE VE YAYGIN EĞİTİM AÇISINDAN SORUNLAR: 

 

1) Eğitici tv programlarının olmaması ya da yetersiz olması,

2) Çevrede model olabilecek insanların azlığı,

3) Arkadaş gruplarının birbirini kötü yönlendirmesi ve iletişimsizlik sorunları,ailelerin yeterince takip etmemeleri

4) Öğretmenlerin çalıştığı ortamlardaki barınma sorunları, büyük çoğunluğunun merkezlere taşınması, çevreyi ve bölgeyi iyi tanımamaları,

6) Okul-aile ilişkilerinin zayıf olması

 

 6.MÜFREDAT VE YÖNETMELİKLER AÇISINDAN SORUNLAR: 

 

1) Bazı dersler için ayrılan ders saatlerinin yetersizliği (Tarih-Din Kültürü vb)

2) İlköğretim okullarında sınıf geçme sisteminin olumsuzluğu –Her öğrencinin bir şeklide bir üst sınıfa geçirilmesi

3) Öğrencilerin ilgi alanlarının dışında, yetenekleri olmayan konularda ve derslerde  sorumlu tutulmaları 

4) Birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapılması, taşımalı eğitime ağırlık verilmesi,

5) Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğine dayalı fazla ek sınav hakkı verilmesi ŞÖK kararları vs.

6) Liselere gelen öğrencilerin bir çoğunun lise müfredatını kaldırabilecek seviyede olmaması,

7) Öğrencilerin YGS'ye yerleşmede alan-bölüm uygulamalarının eksikliği/ yetersizliği,

8) Öğrencilerin yeteneklerine uygun alanlarda eğitim görmemeleri, yönlendirmenin yetersiz oluşu

9)Tarih müfredatının Milli Tarih anlayışından uzak olması.Sosyal bilgiler dersinin milli ruh kazandırmaya uygun olmaması

 

 7.PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK  AÇISINDAN SORUNLAR:

 

1) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme yöntemlerini bilmemeleri, okulların imkanlarının ders dışı zamanlarda öğrencilerin hizmetine sunulamaması, okullarda yeteri sayıda Rehber öğretmen olmaması,

2) Bütün öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden gelişim aşamalarının öğretmenlerimizce dikkate alınmaması, sadece öğretim ağırlıklı çalışmalar yapılması,

3)  Disiplini, sorumluluk veren bir eğitimsel sürece dönüştürememek, 

4) Hafif ve orta düzeyde öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin zamanında teşhis edilememesi ve uygun eğitim yöntemlerinin uygulanmaması, BÖP’ lerin (Bireysel Öğretim Planları) hazırlanmaması, 

5) Öğrencinin okul ve ders motivasyonunun sağlanamaması

6) Etkin ders çalışma yöntemlerinin bilinmemesi ve etki bir şeklide öğrenciye bu davranışın kazandırılmaması

7) Sınav kaygısının yüksek olması ve öğrencinin bu konuda rehberlik hizmeti alamaması,

8) Ders çalışma ve ders dışı faaliyet sürelerinin planlamalarının yetersiz olması

9) Psikolojik sorunları olan öğrencilerin gerekli psikolojik yardımı alamamaları

 

 8.DERS KİTAPLARI, DERS ARAÇLARI VE YARDIMCI ARAÇ-GEREÇLER AÇISINDAN SORUNLAR:

 

1) Hazırlanan kitaplar ile araç-gereçler okulda dengeli biçimde bulunmaması,

2) Okullardaki materyal eksikliği ya da gerekli materyallerin eğitim öğretim ortamında kullanılmaması

3) Okulların gelişen teknolojiye uyum sağlayamaması

4) Ders kitaplarının öğrenci seviyesinde olmaması, çok gereksiz, anlamsız ve soyut bilgilerle dolu olması

5) Okutulacak ders kitaplarının sık sık değiştirilmesi

 

 9.YÖNETİM VE EĞİTİM PLANLAMASI AÇISINDAN SORUNLAR:

 

1) İdarecilerin yetersizliği ve bu alanda yaşanan atamalardaki boşluklar ve tutarsızlıklar.

2) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yetersizliği 

3) Pek çok eğitimcinin çalıştığı merkezde ikamet etmemesi, çevreyi yeterince tanımaması 

4) Okullaşmada yapılan yatırımların düzensizliği, günübirlik çözümler,

5) Öğrenci üzerinde öğretmenin yeteri kadar söz hakkına sahip olmaması 

6) Okullarda memur ve hizmetli personelinin ya hiç bulunmayışı, ya da yetersizliği 

7) Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmamış olması 

8) Taşımalı ilköğretimin, İlköğretim çağındaki çocuklarda bıkkınlık oluşturması

9)  Eğitim- Öğretim konulu toplantılara gereken önemin verilmemesi, ciddiyetten uzak olması

10) Eğitim bölgesinde oturmuş bir öğretmen kadrosunun bulunmayışı, sözleşmeli ve vekil öğretmen uygulaması

11) Öğretmene asli görevlerinin dışında gereğinden fazla ya da ilgisiz görevler verilmesi 

12) Ders dışı zamanlarda merkezi sistem sınavlarına yönelik olarak açılan kursların azlığı ya da hiç açılamaması 

13) Okulun, Bakanlığımız ve ailenin eğitimden beklentilerinin farklı olması 

14) Eğitim bölgesindeki müdürler kurulu kararı ile yapılan öğretmen alış-verişlerinin düzensiz, zamansız ve sağlıksız olması

15) Okullarda sınıflar arası yeterli rekabet ortamının oluşturulamayışı 

16) Öğretmen üzerinde bulunan idare- müfettiş baskısı.Rehberlik yapılmamması.Teftişlerin dökümana dayalı yapılması.

17-İdareci atamalarının torpille yapılması.

 10.SOSYO - EKONOMİK PROBLEMLER AÇISINDAN SORUNLAR: 

 

1) Ailelerin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik koşullar, çocuklarına yeterli maddi destek verememeleri,

2) Öğrencilerin, gelir düzeyleri düşük çevrelerden gelmeleri,

3) Kırsal kesimdeki öğrencilerin dengesiz beslenmeleri, hatta beslenememeleri, buna bağlı zeka gelişimlerini yeterince tamamlamamış olmaları,

5) Sağlık sorunları bulunan öğrencilere, yılda bir-iki defa yapılan sağlık taramaları ile yeterli yardım ve tedavi olanakları sağlanamaması ,

6) Öğrencinin aile tarafından işgücüne katkısının hesap edilerek zaman zaman okul ortamından uzak kalmaları,

7) Okulların devlet tarafından belirlenen bütçelerinin olmayışı,ihtiyaçların karşılanmaması

8) Sosyo-Ekonomik koşulların düşük olmasının olumsuz etkileri.


Çözüm Önerilerimiz
976 defa okundu.


A)AİLE AÇISINDAN ALINACAK ÖNLEMLER:

1-Aileleri duyarlı kılabilmek için, en az ayda bir kere veli toplantıları yaparak bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, velilere ciddi ve özendirici yaklaşılmalı.

2- Öğrenciler için ev ortamlarında mutlaka özel bir çalışma ortamı oluşturulmasına vurgu yapılmalı.

3- Sağlık bakanlığı ile ortak çalışmalar planlanarak, velilere akraba evliliklerinin sakıncaları anlatılmalı, çocuk yaşta evliliklerinin çocukların ruhsal dengesini bozduğu fikri benimsetilmeli.

4- Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tarım ve hayvancılıkta çocukların iş gücüne katkısının olduğu bilinmekte olup, çocuklar eğitim ortamından zamansız alındığından ders eksikleri oluşmakta, bunun için velilere bunun sakıncaları anlatılmalı ve çocukların ders zamanlarında mutlaka eğitim ortamında bulunmalarına olanak sağlayacak önlemler alınmalı.

5- Velilerin eğitimsizliği dikkate alınarak ve kalabalık aile ortamlarında oldukları da düşünülerek velilerden çocuklarının ders çalışma ortamlarına olanak sağlamalarınının gerekililiği anlatılmalı.

 

B)OKUL AÇISINDAN ALINACAK ÖNLEMLER:


1-Okullarımızın fiziki yetersizliğinin (Bilgi teknoloji, kütüphane, laboratuar, çok amaçlı salon, spor saha ve salonları vb.) giderilmesi.

 2- Birleştirilmiş sınıf uygulamalarından özellikle ve kesinlikle vazgeçilmesi.

 3-Sosyal donatı alanlarının oluşturulması, öğrencilerin kurs ve etütlerle desteklenmesine olanak sağlanması.

 4-Bir çok okulumuzda elektrik, su, vc, kalorifer,temizlik malzemeleri,temizlikçi, memur  eksikliğinin mutlaka giderilmesi.

 5- Fiziki koşullar nedeniyle, hala ikili öğretimlere devam edilmesinin önlenmesi için derslik sayılarının artırılması. Normal öğretimin yaygınlaştırılması ve mutlaka branş öğretmeni açıklarının giderilmesi.

6-Okullardaki öğrenci sayılarının azaltılması.2000 bin kişinin okuduğu bir okulda ne idare gerektiği gibi takip yapabilir ne de istenen başarı yakalanabilir.Erzurum’un merkezde kalabalık okullar dediğimiz  öğrenci sayısı çok olan okulların en kısa sürede bölünmesi (Hilalkent-Sabancı-Kültür-İnönü -Merkez İHL vb)

7-Okullar arasında sınava dayalı rekabet ortamlarının artırılması.Merkezi deneme sınavları yaparak okullar arasında rekabet oluşturarak gayretin artırılması

8-Okullara norm ihtiyacı olan öğretmenlerin gönderilmesi.Derslere farklı branşların girmemesi.İl merkezinde öğretmen dağılımının adil yapılması.Bazı merkezi okullarda yığılma olduğu halde bazı okullarda öğretmen bulunmaması sorunun çözülmesi.

 

 

C)ÖĞRENCİ AÇISINDAN ALINACAK ÖNLEMLER:

 

1-Öğrencilerde gelecek için amaç oluşturulmasına çalışılması, meslekler özendirilmeleri için zaman zaman meslek tanıtım ziyaret ve etkinlikleri yapılması.

 2-Bulundukları bölge göz önünde bulundurularak var olan beslenme eksikliklerinin giderilmesi ve zeka gelişimlerinin tamamlanması konusunda iyi bir yönlendirme beslenme desteklenmeli.

 3-Öğrencilerin düşünme, okuma ,araştırma ve uygulama konusunda yeterince yönlendirme ve destekleme çalımları yapılmalı.

 4-Taşımalı eğitim uygulamasından bir an önce süratle vazgeçilmeli. 5-6 yaşında bir çocuğun her gün o soğuk kış koşullarında merkezlere taşınması ruh sağlıklarını da olumsuz etkilediğinden, bu uygulamadan hemen vazgeçilmeli. Bölge yatılı okullarının yaygınlaştırılmasına çalışılmalı. Merkez öğrencileriyle kırsal öğrencileri arasında ki seviye farklılıklarının önüne geçilmeli.

 5- Öğrencilerin, zorunlu dersler dışında özellikle yetenek alanlarında zorunlu ders almaları ve sorumlu tutulmaları önlenmeli, yetenek gerektirecek ders alanlarında da mutlaka branş öğretmenleriyle eğitim almaları sağlanmalı.

 6- Öğrencinin devam-takip işleri mutlaka aksatılmadan yapılmalı, derste olması gereken süre içinde okulda tutulmalarına azami özen gösterilmeli                                                                                          

7- Öğrencide oluşan sınav kaygısının psikolojik desteklerle, rehberlik hizmetleriyle mutlaka aşılması sağlanmalı, öğrencide özgüven gelişimine destek olunmalı.

 8- Öğrenci dersi mutlaka okul ortamında eksiksiz öğrenmeli, kent okullarında olduğu gibi kaynak kitap, test ve gerekli eğitim araç-gereçlerinden yararlanmaları sağlanmalı ve  kaynak olarakta devlet tarafından desteklenmelidir.

 9- Ders çalışma, ders dışı etkinlik ve sosyal ortam sürelerinin bir plan dahilinde yürütülmesi konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. Rehberlik servisleri tarafından hem destek verilmeli hem de kontrol edilmeli.

 

 

 

D) ÖĞRETMEN AÇISINDAN ALINACAK ÖNLEMLER:

 

1-Okullarda ki öğretmen açıklarının sözleşmeli ya da vekil öğretmenle tamamlanması yerine Eğitim Fakültesi mezunu veya formasyonun tamamlamış asil Öğretmenlerle eğitim olanağı verilmesi. Gerekli ve yeterli formasyona sahip olmayanlarla eğitim çalışması yapılmasına son verilmesi.

 2-Öğretmenin kendini yenileyebilmesine olanak sağlanmalı. Hizmet içi eğitimlerin sıklaştırılarak ve ciddiyetle üzerinde durularak mesleki gelişimlerine olanak sağlanmalı.

 3-Özellikle Türkçe’nin doğru kullanılması için önlemler alınması, anlamayı kolaylaştıracağından başarıyı da artıracaktır. Bu yüzden okuma-yazma-anlama-anlatma gibi etkinliklere çok yoğun olarak ağırlık verilmesi gerekmektedir.

 4-Öğretmenlerin derslere hazırlıksız girmemeleri, ders araç-gereçleriyle girmeleri sağlanmalı ve bunun için okulların yeterli ders araç-gereçleriyle donatılmasının sağlanması.

 5-Sürekli öğretim yapılarak eğitimin eksik bırakılmasının önlenmesi, bilginin davranışa dönüştürülmesinin önünün açılması sağlanmalı.

 6-Önemsenmeyen ve yeterli görülmeyen hizmet içi eğitim çalışmalarının ciddiyetle uygulanmasına çalışılmalı.

 7-Göreve yeni başlayan öğretmenlerin formasyon ve motivasyon eksikliğinden kaynaklı oryantasyon çalışmalarına önem verilmeli, desteklenmeli, özellikle de okul staj dönemlerinde mutlaka sağlıklı bir staj dönemi geçirmeleri ve staj dönemlerinin daha uzun olmasına ortam hazırlanmalı, fakültelerle bu konuda ortak çalışmalar yürütülmeli.

 8-Öğretmenlerin etkin ders çalışma yöntemleri ve öğrenme-öğretme yetersizliklerinin giderilmesi konusunda etkili çalışmalar yapılmalı. Üniversitelerden destek alınmalı.

 9-Bölgede çalışan özellikle yabancı öğretmenlerin uyum ve iletişim konusunda desteklenmeleri sağlanmalı.

 10- Okullarımızda görev yapan öğretmenlerin bulundukları ortamı benimsememeleri, yabancı öğretmenlerin bir an önce bulundukları yerden kurtulma isteklerinin önüne geçebilmek için özendirme çalışmaları yapılması lazım.

 11-Öğretmenlere lojman konusunda olanaklar oluşturulmalı.TOKİ ile anlaşmalı öğretmen konutları yapılarak öğretmenlerin daha uzun süre şehrimizde kalması sağlanmalı.

12-Öğretmenlerin Başörtüsü sorunu çözülmeli.Öğretmen dini inancına göre giyinip derse girebilmeli.

13-Öğretmen ve idarecinin aynı okulda 5 yıldan fazla çalışmaması .Özellikle bazı okullarda 10-15 senedir aynı okullarda çalışan enerjisi azalmış kişilerin yer değiştirilmesi

14-Öğretmenlerin maddi sıkıntıları çözülmeli.Ek ödeme vb hakları sağlanmalı.

15-Etkin bir denetim mekanizması kurulmalı.Şekli değil hakiki denetimler için planlamalar yapılmalı.

 

E-ÇEVRE VE YAYGIN EĞİTİM AÇISINDAN ALINACAK ÖNLEMLER:

 

1-Eğitici TV programlarının olmaması ya da yetersiz olmasının önüne geçilmeli, veli ve öğrenci TV ve İNTERNET ortamlarında eğitici programlarla bilinçlendirilmeli, yönlendirilmeli.

 

2-Yakın çevrelerinde model oluşturabilecek kişilerin azlığından dolayı özenme yetersizliğinin önüne geçmek için, az da olsa var olan modellerden yeterince yararlandırılmaları sağlanmalı.

 

3-Arkadaş grupları ve iletişimsizlik sorunlarının çözümünde okul ve öğretmen yönlendirici olmalı, bunun için özel programlar hazırlanmalı ders dışı zamanlarda seminerlerle sorunun çözümü sağlanmalı.

 

4-Bölge insanımızın büyük bir çoğunluğunun hala okuma-yazma eksikliğinin olması, okullaşma oranının düşük olması öğrenci üzerinde destekleme açısından büyük bir eksiklik oluşturmaktadır. Bunun için de öncelikle ve ivedilikle halk Eğitim Merkezleri kanalıyla Halk Eğitimine önem verilmeli ve bu konuda çalışmalar başlatılmalıdır.

 

5-Öğretmenlerin yabancı olmalarından kaynaklı, çevreye uyum sorunlarının çözülmesi için çevre incelemesinin özendirilmesi, köy koşullarına uyum sağlayamayan öğretmenlerin ilçe merkezlerinde ikamet etmeleri de çevreye uyumu zorlaştırdığından lojman sistemine önem verilerek barınma ihtiyaçlarının karşılanması, halkla sürekli iç içe yaşandığında uyum sorunun da hızla giderilmesi sağlanmış olacaktır.

 

6-Özellikle bölgemizde Okul-Aile Birliklerinin aktif hale getirilmesi okul-veli işbirliğini artıracağından bu konuya daha fazla önem verilmesi ve zorunluluk haline getirilmesi gerekmektedir.

 7-Okul önlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması.Dışarıdan gelip öğrencileri rahatsız eden  kişilere karşı yeterli denetimin emniyet güçleri tarafından sürekli alınması.Özellikle Lise önlerinde çıkış saatlerinde sürekli görevli bulundurulması .Okul polisi uygulmasına hızla geçilmesi.

 

 

F- MÜFREDAT VE YÖNETMELİKLER AÇISINDAN ALINACAK ÖNLEMLER:

 

1-Derslere branş öğretmenlerinin girmesi gerekmektedir.

 

2-Okullarda sınıf geçme sisteminin olumsuzluğu giderilmelidir. Bunun için derslerden geçemediğinde   öğrenciye sınıf tekrarı uygulanmalıdır. Çünkü yeterli bilgiyle donatılmadan sınıf geçen öğrenciler ilerdeki yıllarda hem sınıf seviyesine uyum olarak hem de sınavlarda başarı olarak  yetersizlik yaşamaktadır.

 

3-Öğrencilerin yetenek gerektiren derslerde, ders alma zorunluluğu kaldırılmalı ve bu tarz dersler seçmeli hale getirilmelidir.

 

4-Birleştirilmiş sınıf uygulamasına kesinlikle son verilmeli, ilimizin her tarafında müstakil sınıf ortamları oluşturulmalı. Taşımalı eğitim, eğitim açısından bölgenin en büyük olumsuzluğudur. Bu yüzden bölge okulları yaygınlaştırılmalıdır.

 

5- ŞÖK kararları ile sınıf geçme ve ek sınav hakları sınırlandırılmalıdır. Öğrenmeden sınıf geçme engellenmelidir; çünkü ilerdeki yıllarda bilgi birikimi olmadan merkezi sınavlara giren öğrencilerde başarısızlık kaçınılmaz olup bu durum bölge başarısını da etkileyerek ortalamayı da düşürmektedir.

 

6-Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı ilköğretimden donanımsız gelen bir öğrencinin lise müfredatında zorlandığı ve başaramadığı görülmektedir. Bu yüzden sınıf geçme yönetmeliğinin mutlaka disipline edilerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

7- Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkılarak İl ve ilçelerimizde imkanı az olan öğrenciler ile Batı illerindeki öğrenciler arasında oluşan seviye farklılıklarının müfredat programlarında alınacak önlemler ve yapılacak değişiklilerle giderilmesi gerekmektedir.

 

8.Ödül ve disiplin yönetmeliği kökten değişmeli.disipline aykırı davranışları sürekli yapan öğrenciler açık öğretimden eğitime devam etmeleri sağlanmalıdır.Disiplin cezaları caydırıcı olmalı

9_Öğrencilerin zorunlu eğitim adı altında sürekli okula getirilmesi uygulması gevşetilmeli.Öğrenci evdende internet üzerinden  derse katılım sağlayarak sınavlara girip sınıf geçebilmeli.Özellikle sorunlu öğrencilerde çözüm olabilir.

10-

 

G- PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK AÇISINDAN ALINACAK ÖNLEMLER:

 

1-Okullarda rehberlik hizmetleri yeterli olmadığından öğrencileri yönlendirmede olumsuzluklar yaşanmakta ve buna dayalı olarak öğrenci yeteneği ve bilgi birikimi ölçüsünde doğru tercih yapamamaktadır. Yanlış tercihlerle sınava giren öğrenciler başarı ortalamasını da düşürmektedir. Bunun için okullarda rehberlik hizmetleri uzmanlar tarafından verilmeli ve her okulda mutlaka uzman rehber öğretmenler yeterince bulundurulmalıdır.

 

2-Öğrencilerin ders dışı zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmeleri için rehber öğretmenler tarafından bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı ve okul olanaklarının ders dışı zamanlarda da öğrenci hizmetine sunulması gerekmektedir.

 

3- Hafif ve orta düzeyde öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler göz ardı edilmekte ve yok sayılmaktadır. Bu öğrenciler zamanında teşhis edilmelidir. Ayrıca yine bu öğrenciler için bireysel öğretim programları hazırlanmalı ve öğretmenler tarafından uygulanmalıdır.

 

4-Öğrencilerin okul ve ders motivasyonunu yüksek tutmak için sık sık öğrencilere yönelik rehber öğretmenler tarafından seminerler verilmeli ve kontrollü bir şekilde çalışmalar yapılmalıdır.

 

5-Her öğrencinin kendine özgü bir öğrenme stilinin olduğu düşünülerek öğrencilere özel ders çalışma yöntemlerinin belirlenmesi ve bunun uygulanmasına yönelik çalışmaların bizzat rehber öğretmenler eşliğinde kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu konuda öğretmen-öğrenci-veli işbirliğine mutlaka gidilmelidir.

 

6- Öğrencilerin sınavlara “nasılsa başaramayacağım” gibi öğrenilmiş çaresizlik gözüyle bakmaları sınav başarısını doğal olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden rehber ve ders öğretmenleri tarafından öğrencilerin motivasyonunu geliştirecek çalışmalar yapılması gerekmektedir.

 

7- Ders çalışma ve ders dışı faaliyetleri planlamalarının rehber öğretmenler tarafından planlanarak öğrencilere verilmesi ve ayrıca bu planların uygulanmasının  kontrolünün yapılması gerekmektedir. her öğrenciye farklı ve özel program hazırlanmalı ve bu sistematik bir şekilde aile işbirliği esas alınarak uygulanmalıdır.

 

8- Ergenlik çağına gelen öğrencilerin özel psikolojik durumları gelişeceğinden, bu konu ile ilgili rehber öğretmenler tarafından psikolojik destek sağlanmalıdır. Rehber öğretmeni olmayan okul kalmamalı.

 

 
H- DERS KİTAPLARI, DERS ARAÇLARI VE YARDIMCI GEREÇLER AÇISINDAN ALINACAK ÖNLEMLER:

 

1-Her ne kadar devlet tarafından ders kitapları dağıtılsa da diğer yardımcı kaynaklar (test, soru bankası vs) il ve ilçelerimizde imkanı az olan öğrencilere yeteri kadar ulaşmamaktadır. Bunların temini  ya Milli Eğitim Bakanlığı yada sosyal yardımlaşma ve kaymakamlıklar tarafından yapılmalıdır.

 

2- Eğitim materyallerinin okullarda eksik olması başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden acilen bu konuda kaynak sağlanmalı ve okullardaki eğitim materyalleri  tam olarak karşılanmalıdır.

 

3- Okullardaki materyallerin gelişen teknolojiyle uyumlu olması gerekmektedir. Öğrenciler sadece kitap ve defterle baş başa bırakılmamalı aynı zamanda derslerin sunumu görsel işitsel faaliyetlerle desteklenmeli ve yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı teknolojik materyallerle eğitim yapılmalıdır.

4-Ders kitapları Milli ve manevi değerlerimizi öğretmeli.Darvin’in evrim projesi gibi saçma sapan konulardan arındırılması.Konular resimler,işlenen konular dini ve  ahlaki değerlerimize ters düşmemeli.

 

 

I-YÖNETİM VE EĞİTİM PLANLAMASI AÇISINDAN ALINACAK ÖNLEMLER:

 

1-Bölgedeki okullara idareci olarak atanan yeni mezun stajyer öğretmenlerin aynı zamanda müdür yetkili olmalarından dolayı kurumun gelişmesine hiçbir katkıları bulunmamaktadır. Bu öğretmenler zaten stajyer olduklarından bırakın idareciliği öğretmenlik tecrübesi bile yoktur.Çünkü bu alanda bilgi ve deneyim eksikliği yaşamaktadırlar. Kurumlara idareci olarak atanacakların belli bir tecrübe ve bilgi donanımına sahip olmaları gerekmektedir.

 

2-Bölgedeki birçok okulda fiziki donanım olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak imkanlar yoktur.  (örneğin tiyatro salonu, spor salonu veya sahası, spor araç gereçleri, kütüphane, laboratuar, bilgi teknoloji sınıfı vb.) Bu da iyi bir yönetim ve eğitim planlaması yapacak idareci ve öğretmenlerle başarılabilir.

  

3-Okullara atanan öğretmenler ve idareciler atandıkları okul bölgesinde yaşamak yerine merkezleri tercih etmektedirler. Çünkü okulun civarlarında lojman veya öğretmenin yaşayabileceği uygun bir ev ortamı bulunmamaktadır. Bunun karşılanması içinde okul bölgelerinde mutlaka öğretmen lojmanları yapılmalıdır. Bu sayede öğretmen ve idareci  çalıştığı bölgenin insanları ve sorunları daha yakından tanır ve gerekli önlemleri alır.

 

4-Son zamanlarda öğretmenlerin ve idarecilerin gerek mevzuattaki değişikliklerle, gerek kurumun tam olarak öğretmenine sahiplenmemesinden kaynaklı gerekse basın yayın organları yoluyla öğretmenlerin ağır baskı altında bulunması yüzünden öğrenci üzerinde yeterli söz hakkına sahip olamamaktadır. Yapılacak değişikliklerle öğretmenin toplum içinde gerekli itibarının yeniden sağlanması öğrenci eğitimi üzerinde büyük etkiye sahip olacaktır.

 

5-Okullardaki memur ve hizmetlinin bulunmayışı öğretmenlerin ve idarecilerin zaten ağır olan yükünü daha da ağırlaştırmaktadır.  Çünkü temizlik, bakım onarım gibi her türlü işi yapmak öğretmenin ve idarecinin görevi haline gelmiştir. Bu durumdan biran önce vazgeçilerek gerekli önlemlerin alınması ve hizmetli-memur atamalarının ihtiyaç kadar yapılması gerekmektedir.
                                                                                             

6-Taşımalı eğitim bölgede en büyük sorun olup eğitim sistemimizin kanayan bir yarasıdır. 6 yaşındaki bir öğrenciyi ağır kış koşullarında sabahın 6’sında uykulu vaziyette alıp birkaç saatlik yorucu bir yolculuktan sonra verilecek eğitim anlamsızdır. Bunun için taşımalı eğitim yerine hem köy okulları mutlaka açık bulundurulmalı hem de ihtiyaç halinde YİBO’ların (Yatılı İlköğretim Bölge Okulları) yaygınlaştırılması daha kalıcı bir çözüm üretir.

 

7-Zümre öğretmenleri toplantıları, şube öğretmenler toplantıları, seminerler, hizmetiçi eğitim faaliyetleri gibi eğitimi destekleyecek etkinliklerin tamamına yakını ciddiyetten uzak olup gerekli önemi görememektedir. Bu olumsuz durumda kurum yöneticileri-idareciler-öğretmenlerin etkileri büyüktür. Bunun düzeltilmesi için de gerekli otokontrol sisteminin oturtulması gerekmektedir.

 

8-Bölgeye gelen öğretmen ve idareciler özellikle ilçelerde  ortalama 2-4 yıl süreyle görev yapmaktadır. Bu süre bir okulun gelişiminin sağlanması için oldukça yetersiz bir süredir. Bölgeye atanan öğretmen ve idareciler bırakın orada uzun süre kalıp eğitimi ve ortamı düzene sokmayı bir an önce bölgeden kurtulup büyük şehirlere gitme derdindedir. Bunun önlenmesi içinde bölgeye atanan bir öğretmen veya idarecinin en az orada 4 yıl kalma şartının sağlanması gerekmektedir.  Ayrıca 4 yıl şartı koyulan öğretmen ve idarecileri orada bulunmaya teşvik edecek gerekli sosyal ekonomik ve kültürel önlemlerin alınması gerekmektedir.

 

9- Öğretmen ve idarecilerin eğitim yönetim planlamasının dışında her türlü kurumun memuruymuş gibi tüm işlerine yönlendirilmesi öğretmenlerin enerjisini tüketmektedir. Eğitimcilere verilen bu ağır iş yükünün acilen kaldırılması ve asli görevlerini yapmasına olanak sağlanması gerekmektedir.

 

10-Dershaneye valilik tarafından gönderilen öğrencilerin yeteri kadar verim alınıp alınmadığı konusunda denetlenmesi.Derslere devamı ve başarı durumunun  artıp artmadığının  kontrol edilmesi.Dershaneye sadece yeşil kartlılar değil aynı zamanda asgari ücretle çalışan,geliri az olan  velilerin öğrencilerinin de gönderilmesi gerekir.

 

11- Bakanlığın müfredat programlarının köy okullarında uygulanabilirliğinin olmaması ve velilerin beklentileriyle uyuşmadığı görülmektedir. Bunun giderilmesi için köy okullarında özellikle uygulama alanlarının yaratılması gerekmektedir. Bu da ancak yeterli bilgi ve donanıma sahip öğretmen ve idareci ile mümkün olur.

 

12- İl ve ilçelerimizde imkanı az olan öğrenciler arasında sınav stresinin olmayışı rekabet ortamı da yaratmamaktadır. Bu yüzden eğitim yöneticileri planlama yaparken kurumlar arası rekabet ortamı oluşturmak için bilgi kültür yarışmaları ve ödüllendirmeler düzenleyerek motivasyonu sağlamalıdır.

 

13-Bölgede bulunan idareci ve öğretmenler büyük bir denetim baskısı yaşamakta ve senede bir kez yapılan müfettiş denetim ve ziyaretleri öğretmene ve idareciye büyük stres yaşatmaktadır. Müfettişler ve kurum yöneticileri denetimden çok rehberlik etmeye özen göstermelidir.

 

14-İl ve ilçelere atanan yöneticilerin sık sık görev yerlerini değiştirmesi, o bölgede uzun vadede yapılacak çalışmaları engellemekte ve kalıcı eğitim politikaları ve planlamaları üretememektedir. Bunun sağlanabilmesi için de yönetici olarak atananlara da aynı öğretmenler gibi en az 5 yıl görev zorunluluğu getirilmelidir. Okul idarecilerinin atama ve yer değiştirme süre zorunluluğu kriterleri kurum yöneticilerine de aynen uygulanmalı.

15-Okullarda mesai ayarlamsı yapılırken cuma ibadetine engel olmayacak bir düzenleme yapılması.Okullrda mutlaka mescit açılması.Din derslerinin bir kısmının mescitte uygulmalı yapılmasının sağlanması.

 

İ-SOSYO-EKONOMİK PROBLEMLER AÇISINDAN ALINACAK ÖNLEMLER:

 

1-Ailelerin içinde bulunduğu ekonomik koşulların yetersizliği öğrencilerimizi başarısızlığa sürüklemektedir.  Bu yüzden doğu illerimize gerekli ekonomik yatırımlar yapılmalı ve oradaki potansiyel insan gücü kullanılmalıdır. Böylece gelir düzeyi ve yaşam refahı artan aileler öğrencilerine eğitim konusunda gerekli maddi desteği sağlayacaklardır.

 

2-Kırsal kesimlerden gelen öğrenciler maddi olanaksızlıklar yüzünden ki -özellikle de gelişim çağındaki çocuklar için hayati derecede önemlidir- yeterli beslenememektedir. Zihinsel ve fiziksel gelişimleri için yeterli miktarda protein, vitamin vs. alamayan çocuklarda ilerideki yıllarda zekaya dayalı algılama sorunları, fiziksel gelişim bozuklukları veya yavaş gelişme gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.Bu sorunun önüne geçilmesi için aileler maddi açıdan desteklenmeli ve bilinçlendirilmelidir.

 

3- İl ve ilçelerimizde imkanı az olan aileler için sağlık sorunları da aynı eğitim gibi ne yazık ki kanayan bir yara konumundadır. Tabi î ki bu olumsuzluk en fazla çocuklarımız üzerinde etkilidir.  Yılda bir iki kez yapılan sağlık kontrolleri ve taramalar oldukça yetersiz olup hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde geç kalınmalara sebep olmaktadır. Bu yüzden her okulda dönüşümü olarak doktor bulundurulmalı ve görevli doktorlar öğrencilerin kontrollerini sık sık yapmalı, aileleri çocuk sağlığı konusunda bilinçlendirmelidir.

 

4-Son yıllarda her ne kadar okul ders kitapları devlet tarafından karşılansa da ülkemizde eğitimin

 velilerimize bir maliyeti varır. Bu maliyeti birçok aile karşılayamamaktadır. Doğu illerimizdeki yaşam

koşulları, işgücü yetersizliği aile bütçesine katkı sağlaması açısındançocukları tarım ve hayvancılık

işlerinde çalışmaya zorlamaktadır. Durum böyle olunca okul çağındaki çocukların okul yerine tarlaya

 çalışmaya ya da hayvanların başında çobanlık yapmaya gönderilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu

 durum da öğrenciler eğitim sürecinde okuldan uzaklaşmakta ve eğitimi aksatmaktadırlar. Bu

olumsuzluğun giderilmesi için ailelerin eğitime bakış açıcını değiştirecek ve onları bilinçlendirecek

eğitim ve seminerler verilmelidir.

 

5-Okullara verilen maddi kaynaklar yetersizdir. Belirlenen bütçe gerekli olan maddi imkanlara olanak tanımamaktadır.yeterli bütçenin okullara verilip kayıt parasına, diploma parasına ihtiyaçlı halden çıkarılması


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret287524
Saat
Önemli Linkler

mebbis
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
R
site sıralaması
Hava Durumu